Başvuru Süreci

Giden Öğrenciler

Küçült Yazı Tipi Büyüt

BAŞVURU KOŞULLARI, İSTENEN BELGELER VE DEĞERLENDİRME

1. Üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi alan tam zamanlı öğrenciler başvurabilirler.

2. Öğrencilerin yurt dışındaki bir üniversiteye Serbest Dolaşım Programı kapsamında gidebilmeleri için, hazırlık sınıfı hariç en az bir akademik yarıyılı tamamlamaları ve genel akademik not ortalamalarının ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2,00/4,00; yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2,50/4,00 olması gerekir. Ancak, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönemlerinde başvuran ve henüz Üniversitede transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki öğrenim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz Üniversitede bir not ortalaması oluşmamış lisans öğrencileri için, geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.

3. Toplam öğrenim süresi en az 1 (bir) akademik yarıyıl, en fazla 1 (bir) akademik yıl ile sınırlıdır.

4. Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

– Başvuru formu,

– Transkript,

– Öğrenim anlaşması,

– Kabul mektubu,

– Öğrencinin karşı üniversiteye e-posta veya normal posta yolu ile ya da şahsen yaptığı başvurunun ve verilen cevabın yazılı belgeleri,

– Ders eşdeğerlik belgesi.

5. Yurt dışındaki üniversiteler (4) nolu bentte belirtilen evraklara ek olarak başka evraklar da (konaklama formu, özgeçmiş, niyet mektubu, sağlık sigortası, vb.) isteyebilirler. Bu evrakların neler olduğunu öğrenmek, takip etmek ve temin etmek gibi tüm işlemler tamamen öğrencinin sorumluluğundadır.

6. Öğrenciler başvurularını Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü’ne şahsen yapmalıdır.

7. Öğrencinin başvurusunun uygunluğu, ilgili eğitim birimi yönetim kurulunda değerlendirilir ve Senato’da görüşülmek üzere Rektörlük Makamına öneride bulunulur. Başvuru Senato tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren geçerlilik kazanır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin